Kontakt: (12) 420-47-67, (12) 298-66-75, (12) 376-09-48

Sprawdź swój depozyt:

 
  • gazela2009
  • michelin2010
  • gazela2010
  • diament2011
  • michelin2011
  • newsweek2011
  • rzetelna firma
  • Odwiedź Oponyserwis.pl na ShopMania
  • AlphaSSL

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego OponySerwis.pl i zawartych za jego pośrednictwem umów kupna sprzedaży.
2. OponySerwis.pl jest prowadzony przez firmę Nowakowski & Szymański Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bociana 18, 31-231 Kraków, NIP: 676-10-15-314, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000207930, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu na odległość na stronie www.OponySerwis.pl
3. Wszelkie nazwy marek, produktów, a także materiały reklamowe (opisy, zdjęcia) są własnością ich właścicieli. OponySerwis.pl wykorzystuje niniejsze materiały wyłącznie w celach promocyjnych, nie rości sobie wobec nich żadnych praw, ani nie odpowiada za ich przekaz.
4. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie są nowe i nieużywane (jeżeli przy towarze nie jest wyraźnie zaznaczone inaczej). Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 "Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport", za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji (Nie dotyczy produktów z wyprzedaży, oraz tych przy których jest zaznaczone inaczej)


2. Zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem kompletnych danych zamawiającego, łącznie z numerem telefonu i adresem e-mail.
2.  OponySerwis.pl przyjmuje zamówienia on-line. Dowodem złożenia zamówienia jest otrzymanie wiadomości e-mail z przydzielonym numerem zamówienia.
3. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do OponySerwis.pl wraz z przydzielonym numerem zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie jest tożsame z jego realizacją.
4. Zamówienie jest wiążące dla klienta dopiero od momentu, gdy sklep potwierdzi jego zdolność do realizacji. Potwierdzenie zdolności do realizacji następuje poprzez przesłanie tej informacji  do klienta na wskazany przez niego adres e-mail.
5. Wybrane zamówienia mogą zostać przez OponySerwis.pl dodatkowo potwierdzone telefonicznie, np. w przypadku wątpliwości co do prawdziwości wpisanych danych lub wpisania danych niekompletnych. W przypadku braku kontaktu, sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia
6.Czas realizacji zamówienia zależy od jego dostępności w magazynach własnych oraz magazynach dystrybutorów. O szczegółowych danych dotyczących terminu dostarczenia zamówionego towaru jak i jakichkolwiek zmianach tego terminu, klient zostanie powiadomiony przesyłką e-mail zawierającą szczegółowe informacje na temat postępów zamówienia.
7.Przy każdym produkcie widocznym na stronie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Przesyłki kurierskie dostarczane za pośrednictwem firmy logistycznej UPS/DPD/KOLPORTER trafią do odbiorcy zgodnie z ustalonym przez firmę logistyczną harmonogramem. Etap realizacji dostarczenia przesyłki klient może sprawdzić na stronie internetowej firmy logistycznej. Wszelkie potrzebne do tego informacje klient otrzymuje drogą mailową.
8. Zamówienia otrzymane w  soboty i dni świąteczne są realizowane w najbliższy dzień roboczy, chyba, że za zgodą obu stron ustalono inaczej.
9. Sklep dołoży wszelkich starań, by zrealizować zamówienie klienta w możliwie jak najszybszym terminie. W okresach szczytu (wiosenna i zimowa wymiana opon) możliwe jest wydłużenie czasu realizacji zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od sklepu (tj. warunki atmofseryczne, opóźnienia w firmach kurierskich, zaginięcia przesyłek itp.)
10. W naszym sklepie transport opon osobowych, motocyklowych, dostawczych, 4x4 oraz felg jest bezpłatny.  Wysyłka jest realizowana firmą kurierską DPD lub UPS. Koszt ten obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszt wysyłki międzynarodowej ustalany jest indywidualnie.
11. Koszt dostawy opon ciężarowych oraz akcesoriów ustalanych jest indywidualnie.
12. Złożenie zamówienia jest jednoznacze z wyrażeniem zgody na przesyłanie dokumentu sprzedaży (faktura VAT / paragonu) za zamówienie droga elektroniczną.

3. Ceny

1.Cennik widoczny na stronie www.OponySerwis.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa, a jedynie zaproszeniem do składania zamówień.
2. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. zawierającymi należny podatek od towarów i usług, chyba iż wyraźnie zaznaczono inaczej.
3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które to naliczane są oddzielnie zgodnie z ilością zamówionego towaru, jak również wybraną opcją dostawy.
    

4. Ochrona danych osobowych

1. W momencie złożenia zamówienia dane osobowe klienta chronione są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 roku , DzU nr 101, poz. 926.) Klientowi przysługuje zatem prawo wglądu w te dane, możliwość ich edycji, a także usunięcia.
2. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia, obsługi posprzedażowej (reklamacji)  zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 roku , DzU nr 101, poz. 926.)5. Płatność

OponySerwis.pl obsługuje obecnie następujące formy płatności:
1. Przelew na konto, w którym klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione towary poprzez wykonanie przelewu. Zamówienie realizowane jest dopiero wówczas, gdy należne środki wpłyną na konto (Klient powinien dokonać przelewu dopiero po potwierdzeniu przez pracownika sklepu możliwości realizacji zamówienia).
2. Płatność przy odbiorze, gdzie klient płaci za towar przy odbiorze osobistym (w siedzibie firmy).
3. Płatność za pobraniem, gdzie klient płaci za towar w momencie jego odbierania z rąk kuriera.
4. Płatność kartą kredytową/płatniczą za pośrednictwem serwisu "platnosci.pl" lub za pomocą serwisu PayPal.


6. Wysyłka

1. OponySerwis.pl dokonuje wysyłki zamówionych towarów posiłkując się firmami spedycyjnymi DPD (MASTERLINK) , UPS (Stolica) , Kolporter.
2. Zamówione towary dostarczane są na adres wskazany w procesie zamawiania towaru.
3. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach 8-16 (do firm), 8-21 (do osób prywatnych - w zależności od godzin pracy oddziału doręczającego w danej miejscowości). OponySerwis.pl nie ma możliwości narzucenia firmie kurierskiej konkretnych godzin doręczenia, sugerowanych przez klienta.
4. Klientowi przysługuje prawo obejrzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uchybień, klient w obecności kuriera powinien sporządzić posiadany przez niego protokół reklamacyjny, poprzez wpisanie wszelkich uchybień otrzymanego towaru , a następnie niezwłocznie powiadomić o tym fakcie OponySerwis.pl.


7. Gwarancja

1.Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem witryny OponySerwis.pl objęte są gwarancją producenta. Realizacja gwarancji następuje w dowolnym autoryzowanym punkcie napraw gwarancyjnych. Obsługą reklamacji zajmuje się ponadto OponySerwis.pl. Podstawą przyjęcia gwarancji jest dowód zakupu towaru. Szczegółowe informacje na temat gwarancji (w zależności od marki) wyszczególnione są w karcie produktu.
2.Niniejsze gwarancje nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową.
3. W przypadku braku innej informacji w karcie produktu, sklep OponySerwis.pl udziela na wszystkie produkty gwarancji, o treści:
„1. Gwarancji udziela się na 24 miesiące od daty zakupu, lecz nie dłużej niż do momentu zużycia bieżnika, co wykazuje wskaźnik zużycia bieżnika (TWI). Gwarancja
obejmuje wyłącznie wady wynikające z winy producenta. Opona jednostronnie lub częściowo zużyta do wartości TWI jest traktowana jako całkowicie zużyta i nie podlega
gwarancji.
2. Gwarancją nie są objęte wady spowodowane:

    *  uszkodzeniem mechanicznym (przebicia, przecięcia)
    *  nieprawidłową eksploatacją
    *  nieprawidłowym montażem
    *  złym stanem technicznym pojazdu
    *  nieprawidłowym przechowywaniem

3. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzedaży.
5. Reklamacja zostanie uznana w każdym przypadku stwierdzenia wady fabrycznej (złe wykonawstwo, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne). W przypadku uznania
reklamacji kupujący otrzymuje towar wolny od wad lub zwrot środków pieniężnych za zakup towaru.

Firma Sklepopon.pl. nie ponosi odpowiedzialności za straty czasu i niewygody wynikające w czasie przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady
produktu oraz przeprowadzanego procesu reklamacji.”
8. Uprawnienia kupującego konsumenta

1. W przypadku stwierdzenie niezgodności towaru z umową należy zaprzestać jego używania i niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę, jak również dostarczyć towar do sprzedawcy.
2.  W przypadku wysyłki towar należy należycie zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas transportu.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania.
4. W przypadku uznania reklamacji  towar zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
5.Jeżeli kupujący z przyczyn określonych w ust.5  nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego za znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
6. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
7. Kupujący traci powyższe  uprawnienia  z tytułu niezgodności towaru z umową,  jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
8. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony ustalają termin indywidualnie.
Roszczenia kupującego  przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.


9. Zwroty

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego( z dnia 23 kwietnia 1964r. Dz. U. Nr 16, poz.93) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przeciągu 10 dni od daty faktycznego dostarczenia zamówienia oznaczonego  na liście przewozowym poprzez  złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na piśmie w tym terminie.
2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Serwis klimatyzacji + odgrzybianie metodą ozonowania z rabatem 20%

Serwis klimatyzacji i odgrzybianie metodą ozonowania z rabatem 20% !! Zapraszamy !! więcej »

Bądź ECO Zarób na Ekologii

Kup Akumulator TOPLA ,stary zostaw w rozliczeniu i zaoszczędź do 50 zł. więcej »

Wycieraczki bezprzegubowe - 28zł sztuka

Wysoka skuteczność oczyszczania dzięki idealnemu dopasowaniu wycieraczki do szyby. Równomiernie rozłożona siła nacisku wzdłuż całej długości pióra gwarantuje dłuższą żywotność wycieraczek. Płaska wycieraczka „BRICO” nie posiada metalowych elementów więc nie ma możliwości zerwania i porysowania szyby. Guma wycieraczki pokryta jest specjalną powłoką, która gwarantuje jeszcze lepszy komfort oczyszczania szyby. Szybki i łatwy montaż wycieraczek dzięki uniwersalnemu adapterowi. Najbardziej zaawansowana technologia produkcji i atrakcyjne wzornictwo. Praktyczne opakowanie z instrukcją montażu. Innowacyjny kształt pióra wycieraczki wykonanego ze specjalnej gumy. więcej »

kleber micheline yokohama dunlop hankook firestone unirolay toyo pirelli vredestein
facebook
OK, zamykam

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »