www.oponyserwis.pl Opony samochodowe Vredestein Quatrac 195/65 R15

Vredestein Quatrac 195/65 R15

Koszty transportu i formy płatnościKoszty i sposoby dostawy

W naszym sklepie transport opon osobowych, motocyklowych,
dostawczych, 4x4 oraz felg jest bezpłatny.


Koszty transportu opon ciężarowych:


 • Opony 17.5" = 30 zł/sztuka
 • Opony ciężarowe od 19.5" wzwyż = 1-4 sztuki - 120 zł

Koszt przesyłki akcesoriów to 20 zł (do 30 kg).Formy płatności

Aktualnie proponujemy Ci następujące formy płatności:

Przelew - Jest to bardzo wygodna forma płatności, szczególnie przy wpłacaniu wysokich kwot należności. Po przyjęciu Twojego zamówienia do realizacji prześlemy Ci mailem numer konta bankowego, gdzie powinieneś płacić sumę cen zamawianych towarów i kosztów transportu. Gdy pieniądze wpłyną na nasze konto, przekażemy Twoje zamówienie do działu spedycji, skąd zamówiony przez Ciebie towar zostanie wysłany.

Pobranie - Możesz zapłacić gotówką całą należną kwotę przy odbiorze przesyłki od kuriera. Ze względów bezpieczeństwa maksymalna kwota, którą możesz wpłacić za pobraniem, wynosi 6000 zł (do uzgodnienia).

Raty - Skorzystaj z wygodnego systemu płatności ratalnej Santander Consumer Bank S.A.

Szybki przelew/Karta płatnicza (1%) - Możesz zapłacić szybkim przelewem albo kartą kredytową za pośrednictwem systemu Przelewy24. Serwis Przelewy24 udostępnia automatyczne płatności przelewami on-line z ponad 144 banków w Polsce oraz kartami płatniczymi: Visa Classic, Visa Electron, EuroCard/MasterCard, Diners Club, PBK, JCB. Korzystając z tej usługi, znacznie przyspieszasz czas realizacji Swojego zamówienia, gdyż należność za nie wpływa na nasze konto natychmiastowo, a my od razu możemy skierować Twoje zamówienie do dalszej realizacji.

Płatność gotówką przy odbiorze osobistym - Standardowa forma płatności, przyjedź i zapłać na miejscu podczas odbioru towaru.

Powyższe ceny zawierają podatek VAT.

Vredestein Ocena: 5.22

Nazwa marki

Vredestein

Nazwa modelu

Quatrac

Kod producenta

8714692358128

Rodzaj pojazdu

Osobowy

Rozmiar

195/65 R15

Indeks nośności

95 (do 690kg na oponę)

Indeks prędkości

T (do 190km/h)

Sezon

całoroczne

Informacje producenta

M+S|3PMSF

Dodatkowe oznaczenia

XL opona wzmocniona (Extra Load = RF)

Cena za szt. (zawiera VAT) Czas realizacji Informacje dodatkowe Ilość  
253.21 zł Dla zamówień złożonych do godziny 12:00

Rok produkcji 2021

Ilość sztuk:

Zobacz więcej (rozwiń)

  1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie Produktów  wyprodukowanych przez Producenta, na które  została wydana Karta Gwarancyjna, przy używaniu ich  zgodnie z przeznaczeniem.  2. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji użyte  jest jedno z poniższych określeń, oznaczają one odpowiednio: 

„GWARANT”  Apollo Vredestein Opony Polska Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.  „NABYWCA”  oznacza nabywcę Produktu wyprodukowanego przez Producenta.  Określenie to obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i  przedsiębiorców. 

„PRODUCENT”  Apollo Vredestein B. V. Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w  Holandii. 

“PRODUKT”  opony osobowe, dostawcze, do pojazdów typu SUV, rolnicze  i przemysłowe. 

„GWARANCJA”  oznacza gwarancję jakości Produktu udzieloną zgodnie z  niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji przez Gwaranta. 

„NUMER DOT”  oznacza datę wyprodukowania Produktu przez Producenta,  umieszczoną trwale na boku opony. 

„CAŁKOWITE ZUŻYCIE PRODUKTU”  sytuacja, w której wysokość rzeźby bieżnika jest niższa niż 1,6  mm. 

„PROCENTOWY STOPIEŃ ZUŻYCIA PRODUKTU”  pozostała głębokość bieżnika w używanej oponie wyliczona  w odniesieniu do głębokości bieżnika nowej opony na podstawie  nw. wzoru 

Ogólne Warunki Gwarancji z tytułu wad i zużycia opon  dystrybuowanych przez Apollo Vredestein Opony  Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 

A – stopień zużycia opony (w %) 

B – aktualna średnia głębokość bieżnika opony (zmierzona w  3 punktach na obwodzie opony (w mm) 

C – głębokość bieżnika nowej opony (w mm) 

3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady Produktu wynikłe  podczas jego eksploatacji z przyczyn tkwiących uprzednio  w Produkcie, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe  i wykonawcze. 

4. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej przez okres gwarancyjny wynoszący 3 (trzy)  lata, liczony od daty zakupu Produktu lub do momentu  osiągnięcia Całkowitego zużycia Produktu, w zależności  od tego, co nastąpi wcześniej. 

5. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu wynikających z: 

1) nieprawidłowego transportu, przechowywania niezgodnie  ze standardami branży oponiarskiej i użytkowania  Produktu, podczas których narażony jest on w  szczególności na odkształcenia wynikające z nadmiernych  nacisków, uderzeń, oddziaływania substancji  chemicznych i wysokich temperatur, 

2) eksploatacji Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem  i/lub parametrami technicznymi, 

3) nieprawidłowego montażu lub demontażu Produktu, 

4) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu,  powodującego przekroczenie dopuszczalnej nośności  Produktu określonej przez Producenta i/lub dopuszczalnych  nacisków na osi, wyszczególnionych na  tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych przez  obowiązujące przepisy, 

5) niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy, w tym  w szczególności jazdy z nadmierną prędkością,  gwałtownego hamowania lub przyśpieszania,

6) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, 

7) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji  Produktu w ekstremalnych warunkach drogowych i  pogodowych, 

8) eksploatacji Produktu z nieprawidłowym ciśnieniem  wewnętrznym w stosunku do zaleceń producenta pojazdu  i/lub Producenta, 

9) wszelkich uszkodzeń mechanicznych, w tym także spowodowanych  oddziaływaniem substancji chemicznych, 

10) użycia w zawodach sportowych lub innych wydarzeniach  mających cechy współzawodnictwa sportowego, 

11) zdarzeń naturalnych lub spowodowanych innymi  okolicznościami, pozostającymi poza kontrolą producenta  pojazdu i Producenta, w tym w szczególności  takich jak: wypadek drogowy, pożar, powódź, itp.  A = (1 - x 100)  B - 1,6 mm  C - 1,6 mm 

6. Gwarancja nie obejmuje Produktów: 

1) naprawianych, bez względu na sposób naprawy i podmiot,  który naprawy dokonał, 

2) bieżnikowanych, bez względu na technologię, jakość  wykonania oraz podmiot odpowiedzialny za ten proces, 

3) z nieczytelnym, usuniętym lub uszkodzonym numerem  DOT. 

4) całkowicie zużytych. 

7. Celem skorzystania z gwarancji uprawniony z Gwarancji  zobowiązany jest dostarczyć Produkt do miejsca jego  zakupu. 

8. Przyjęcie reklamacji następuje przez sporządzenie stosownego  protokołu. 

9. W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji uprawniony z  Gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego  Produktu do podmiotu wskazanego w punkcie 7 powyżej, w  terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty wykrycia wady, 

10. Niezgłoszenie reklamacji w terminie podanym w punkcie 9  wyłącza odpowiedzialność z tytułu gwarancji. 

11. Podstawą skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest  przedłożenie przez uprawniony z Gwarancji ważnej Karty  Gwarancyjnej zawierającej datę sprzedaży, dane Produktu  oraz pieczęć Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu  (paragonem lub fakturą VAT). Karta Gwarancyjna bez  powyższych danych jest nieważna i nie jest dokumentem  upoważniającym do skorzystania z uprawnień wynikających  z gwarancji. 

12. Gwarant oświadcza, iż reklamacja powinna być rozpatrzona  w ciągu 30 dni od daty dostarczenia reklamowanego  Produktu do miejsca jego zakupu, przy czym Gwarant nie  ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zachowaniu  powyższego terminu, wynikające z przyczyn niezależnych  od Gwaranta, a leżących po stronie Nabywcy i/lub podmiotu  przyjmującego reklamację. 

13. W przypadku uznania reklamacji na wadę Produktu  zgłoszoną w okresie obowiązywania gwarancji, określonym  w punkcie 4 powyżej, Nabywca ma prawo: 

1) do bezpłatnej wymiany Produktu na nowy, wolny od wad,  jeżeli wada Produktu ujawni się w okresie pierwszych 12  miesięcy użytkowania Produktu. 

2) do obniżenia kosztu zakupu Produktu, jeżeli wada  Produktu ujawni się w okresie po upływie pierwszych 12  miesięcy użytkowania Produktu. Koszt zakupu Produktu  zostanie pomniejszony o kwotę odpowiadającą Procentowemu  Stopniowi Zużycia Produktu. Przez koszt zakupu  Produktu rozumie się aktualną na dzień obniżenia kosztu  zakupu Produktu, cenę detaliczną Produktu. 

14. W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę na zakupiony  Produkt faktury VAT, przyjmuje się, że uprawniony z Gwarancji  będzie wykorzystywał Produkt w ramach prowadzonej  działalności gospodarczej. 

15. Jeżeli nic innego nie wynika z przepisów bezwzględnie  obowiązujących, prawa i obowiązki stron wynikających z  niniejszej gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień  ujętych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji. 

16. Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza,  ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z  przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

17. Administratorem danych jest spółka pod firmą: Apollo  Vredestein Opony Polska Sp. z o.o. ul. Prosta 32, 00-838  Warszawa. Dane osobowe podane przez uprawnionego z  Gwarancji są przetwarzane wyłącznie do realizacji uprawnień  i zobowiązań wynikających lub mogących wyniknąć z Gwarancji.  Podane dane mogą być udostępniane i przekazywane  przez Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem  przy realizacji uprawnień uprawnionego z Gwarancji  wynikających z Gwarancji. W każdej chwili uprawniony  z Gwarancji może skorzystać z przysługujących mu praw  wobec swoich danych osobowych. Polityka Prywatności  dostępna jest pod adresem www.vredestein.pl/privacy-policy/.  Zgoda klienta obejmuje zgodę na przetwarzanie danych  w przyszłości w tym samym celu i na takich zasadach jakie  są opisane w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji.  Zgodę można wycofać w każdej chwili.  Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o.,  Ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, Poland  T 0048 22 886 81 00, F 0048 22 886 81 02  E [email protected]  www.vredestein.pl  

Zadaj pytanie o produkt: Vredestein Quatrac 195/65 R15
Adres e-mail
Wiadomość

Wybierz ilość produktów i następnie oblicz ratę:
253.21 ilość
 • Gwarancja

    1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie Produktów  wyprodukowanych przez Producenta, na które  została wydana Karta Gwarancyjna, przy używaniu ich  zgodnie z przeznaczeniem.  2. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji użyte  jest jedno z poniższych określeń, oznaczają one odpowiednio: 

  „GWARANT”  Apollo Vredestein Opony Polska Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.  „NABYWCA”  oznacza nabywcę Produktu wyprodukowanego przez Producenta.  Określenie to obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i  przedsiębiorców. 

  „PRODUCENT”  Apollo Vredestein B. V. Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w  Holandii. 

  “PRODUKT”  opony osobowe, dostawcze, do pojazdów typu SUV, rolnicze  i przemysłowe. 

  „GWARANCJA”  oznacza gwarancję jakości Produktu udzieloną zgodnie z  niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji przez Gwaranta. 

  „NUMER DOT”  oznacza datę wyprodukowania Produktu przez Producenta,  umieszczoną trwale na boku opony. 

  „CAŁKOWITE ZUŻYCIE PRODUKTU”  sytuacja, w której wysokość rzeźby bieżnika jest niższa niż 1,6  mm. 

  „PROCENTOWY STOPIEŃ ZUŻYCIA PRODUKTU”  pozostała głębokość bieżnika w używanej oponie wyliczona  w odniesieniu do głębokości bieżnika nowej opony na podstawie  nw. wzoru 

  Ogólne Warunki Gwarancji z tytułu wad i zużycia opon  dystrybuowanych przez Apollo Vredestein Opony  Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 

  A – stopień zużycia opony (w %) 

  B – aktualna średnia głębokość bieżnika opony (zmierzona w  3 punktach na obwodzie opony (w mm) 

  C – głębokość bieżnika nowej opony (w mm) 

  3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady Produktu wynikłe  podczas jego eksploatacji z przyczyn tkwiących uprzednio  w Produkcie, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe  i wykonawcze. 

  4. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej przez okres gwarancyjny wynoszący 3 (trzy)  lata, liczony od daty zakupu Produktu lub do momentu  osiągnięcia Całkowitego zużycia Produktu, w zależności  od tego, co nastąpi wcześniej. 

  5. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu wynikających z: 

  1) nieprawidłowego transportu, przechowywania niezgodnie  ze standardami branży oponiarskiej i użytkowania  Produktu, podczas których narażony jest on w  szczególności na odkształcenia wynikające z nadmiernych  nacisków, uderzeń, oddziaływania substancji  chemicznych i wysokich temperatur, 

  2) eksploatacji Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem  i/lub parametrami technicznymi, 

  3) nieprawidłowego montażu lub demontażu Produktu, 

  4) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu,  powodującego przekroczenie dopuszczalnej nośności  Produktu określonej przez Producenta i/lub dopuszczalnych  nacisków na osi, wyszczególnionych na  tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych przez  obowiązujące przepisy, 

  5) niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy, w tym  w szczególności jazdy z nadmierną prędkością,  gwałtownego hamowania lub przyśpieszania,

  6) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, 

  7) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji  Produktu w ekstremalnych warunkach drogowych i  pogodowych, 

  8) eksploatacji Produktu z nieprawidłowym ciśnieniem  wewnętrznym w stosunku do zaleceń producenta pojazdu  i/lub Producenta, 

  9) wszelkich uszkodzeń mechanicznych, w tym także spowodowanych  oddziaływaniem substancji chemicznych, 

  10) użycia w zawodach sportowych lub innych wydarzeniach  mających cechy współzawodnictwa sportowego, 

  11) zdarzeń naturalnych lub spowodowanych innymi  okolicznościami, pozostającymi poza kontrolą producenta  pojazdu i Producenta, w tym w szczególności  takich jak: wypadek drogowy, pożar, powódź, itp.  A = (1 - x 100)  B - 1,6 mm  C - 1,6 mm 

  6. Gwarancja nie obejmuje Produktów: 

  1) naprawianych, bez względu na sposób naprawy i podmiot,  który naprawy dokonał, 

  2) bieżnikowanych, bez względu na technologię, jakość  wykonania oraz podmiot odpowiedzialny za ten proces, 

  3) z nieczytelnym, usuniętym lub uszkodzonym numerem  DOT. 

  4) całkowicie zużytych. 

  7. Celem skorzystania z gwarancji uprawniony z Gwarancji  zobowiązany jest dostarczyć Produkt do miejsca jego  zakupu. 

  8. Przyjęcie reklamacji następuje przez sporządzenie stosownego  protokołu. 

  9. W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji uprawniony z  Gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego  Produktu do podmiotu wskazanego w punkcie 7 powyżej, w  terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty wykrycia wady, 

  10. Niezgłoszenie reklamacji w terminie podanym w punkcie 9  wyłącza odpowiedzialność z tytułu gwarancji. 

  11. Podstawą skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest  przedłożenie przez uprawniony z Gwarancji ważnej Karty  Gwarancyjnej zawierającej datę sprzedaży, dane Produktu  oraz pieczęć Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu  (paragonem lub fakturą VAT). Karta Gwarancyjna bez  powyższych danych jest nieważna i nie jest dokumentem  upoważniającym do skorzystania z uprawnień wynikających  z gwarancji. 

  12. Gwarant oświadcza, iż reklamacja powinna być rozpatrzona  w ciągu 30 dni od daty dostarczenia reklamowanego  Produktu do miejsca jego zakupu, przy czym Gwarant nie  ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zachowaniu  powyższego terminu, wynikające z przyczyn niezależnych  od Gwaranta, a leżących po stronie Nabywcy i/lub podmiotu  przyjmującego reklamację. 

  13. W przypadku uznania reklamacji na wadę Produktu  zgłoszoną w okresie obowiązywania gwarancji, określonym  w punkcie 4 powyżej, Nabywca ma prawo: 

  1) do bezpłatnej wymiany Produktu na nowy, wolny od wad,  jeżeli wada Produktu ujawni się w okresie pierwszych 12  miesięcy użytkowania Produktu. 

  2) do obniżenia kosztu zakupu Produktu, jeżeli wada  Produktu ujawni się w okresie po upływie pierwszych 12  miesięcy użytkowania Produktu. Koszt zakupu Produktu  zostanie pomniejszony o kwotę odpowiadającą Procentowemu  Stopniowi Zużycia Produktu. Przez koszt zakupu  Produktu rozumie się aktualną na dzień obniżenia kosztu  zakupu Produktu, cenę detaliczną Produktu. 

  14. W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę na zakupiony  Produkt faktury VAT, przyjmuje się, że uprawniony z Gwarancji  będzie wykorzystywał Produkt w ramach prowadzonej  działalności gospodarczej. 

  15. Jeżeli nic innego nie wynika z przepisów bezwzględnie  obowiązujących, prawa i obowiązki stron wynikających z  niniejszej gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień  ujętych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji. 

  16. Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza,  ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z  przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

  17. Administratorem danych jest spółka pod firmą: Apollo  Vredestein Opony Polska Sp. z o.o. ul. Prosta 32, 00-838  Warszawa. Dane osobowe podane przez uprawnionego z  Gwarancji są przetwarzane wyłącznie do realizacji uprawnień  i zobowiązań wynikających lub mogących wyniknąć z Gwarancji.  Podane dane mogą być udostępniane i przekazywane  przez Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem  przy realizacji uprawnień uprawnionego z Gwarancji  wynikających z Gwarancji. W każdej chwili uprawniony  z Gwarancji może skorzystać z przysługujących mu praw  wobec swoich danych osobowych. Polityka Prywatności  dostępna jest pod adresem www.vredestein.pl/privacy-policy/.  Zgoda klienta obejmuje zgodę na przetwarzanie danych  w przyszłości w tym samym celu i na takich zasadach jakie  są opisane w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji.  Zgodę można wycofać w każdej chwili.  Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o.,  Ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, Poland  T 0048 22 886 81 00, F 0048 22 886 81 02  E [email protected]  www.vredestein.pl  

 • Zadaj pytanie
 • Akcesoria
 • Raty Santander

Sprawdź swój depozyt

kleber micheline yokohama dunlop hankook firestone unirolay toyo pirelli vredestein
facebook
OK, zamykam

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »