www.oponyserwis.pl Regulamin przechowalni

Regulamin przechowalni

 

REGULAMIN PRZECHOWYWANIA OPON I KÓŁ W SERWISIE OPON

Nowakowski & Szymański Sp. z o.o.

 

Niniejszy „REGULAMIN PRZECHOWYWANIA OPON I KÓŁ w Serwisie Opon Nowakowski & Szymański Sp. z o.o. określa zasady korzystania z Przechowalni położonej przy ulicy ul. Półłanki 18, przez osoby korzystające z usług Przechowalni Opon (zwanej dalej Klientem).

 

§ 1

Informacje ogólne

1. Przechowalnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8-19 oraz w soboty od 8-14.

2. Przyjmowanie i wydawanie depozytu odbywa się w dniach i godzinach pracy serwisu (przy ul. Legnickiej 5, lub w CH Bonarka), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

3. Teren, na którym znajduje się przechowalnia jest monitorowany oraz chroniony przez 24h.

4. Firma N&Sz zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia usługi w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U nr 133, poz. 883, z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 50, poz. 580 i nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie Ustawy o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2001 r. nr 100, poz. 1087).

 

§ 2

Usługi przechowywania

1. Przechowalnia świadczy następujące usługi: przechowanie opon i kół do aut osobowych, dostawczych i SUV i VAN.

2. Przechowalnia zobowiązuje się przechowywać opony/koła w pomieszczeniu magazynowym z zastrzeżeniem wszystkich warunków określonych w Regulaminie.

 

§ 3

Przyjęcie opon/kół

1. Przyjmowanie opon/kół odbywa się w godzinach i dniach pracy w punktach serwisowych Firmy N&Sz.

2. Pozostawienie opon/kół do depozytu wiąże się jednocześnie z akceptacją przez Klienta Regulaminu.

3. Za sezon uważa się dwa okresy w roku, w którym użytkuje się opony letnie lub zimowe (wiosna – lato, jesień – zima).

4. Uszkodzona opona/koło będą przyjmowane jedynie po dokonaniu wzmianki o uszkodzeniu .

5. Pozostawione koła w przechowalni są sprawdzane i wyważane.

6. Klient ma możliwość sprawdzenia informacji o swoim depozycie (rozmiar, marka i wysokość bieżnika) na stronie Firmy www.oponyserwis.pl w zakładce SPRAWDŹ SWÓJ DEPOZYT po uprzednim wpisaniu numeru rejestracyjnego.

7. Przechowalnia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i sposobu przechowywania rzeczy oddanych na przechowanie, bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie klienta, jeżeli jest to niezbędne dla ich ochrony przed utratą i uszkodzeniem.

 

§ 4

Odbiór opon/kół

1. Odbiór opon/kół odbywa się wyłącznie w punktach serwisowych w godzinach i dniach pracy Firmy N&Sz na następny dzień roboczy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

2. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan opon/kół.

3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń, Klient ma prawo do złożenia reklamacji do pracownika BOK . Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie do 14 dni.

4. Opony/koła, które nie zostaną odebrane w przeciągu jednego sezonu od umówionej daty odbioru, podlegają naliczeniu dodatkowej opłaty za każdy kolejny sezon przechowania.

5. Klient potwierdza odbiór opon/kół pisemnym pokwitowaniem.

6. Jeżeli opony/koła ma prawo odebrać osoba trzecia, jest ona zobowiązana okazać odpowiednie upoważnienie uprawniające ją do odbioru.

 

§ 5

Cennik/Płatności

1. Opłatę za deklarowany jeden okres przechowania Firma N&Sz pobiera z góry, w momencie przyjęcia opon/kół na magazyn.

2. Opłata za przechowanie opon/kół za okres jednego sezonowania uzależniona jest od rodzaju pojazdu: pojazd osobowy, BUS, SUV / VAN.

3. W przypadku nieodebrania opon/kół w terminie określonym w zleceniu, oraz po upływie okresu przejściowego, zgodnie z §4 pkt. 4, naliczona zostanie opłata dodatkowa równa kwocie każdego kolejnego sezonowania.

4. W przypadku odebrania kół przed zakończeniem sezonu, Firma nie zwraca pieniędzy.

 

§ 6

Odpowiedzialność

1.Firma N&Sz nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz zniszczenia pozostawionych rzeczy, które nie zostały uwzględnione przy zdaniu depozytu. Firma N&Sz nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz uszkodzenia opon/kół z wyjątkiem sytuacji spowodowanych bezpośrednio przez nasze rażące zaniedbanie. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego przechowalni.

2. Składający zwalnia Firmę N&Sz z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem oryginału pokwitowania depozytowego.

 

§ 7

Informacje o Kliencie

1. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowanie Firmy N&Sz o jakichkolwiek zmianach danych identyfikujących depozyt tj. nazwiska, nr rejestracyjnego, danych kontaktowych.

2. Klient pozostawiając opony/koła do depozytu potwierdza, iż wszystkie dane, które zostały przedstawione Firmie są zgodne z prawdą, kompletne i aktualne.

3. Klient oddający depozyt do przechowania oświadcza, że nie pochodzi on z kradzieży ani innego nielegalnego źródła.

4. Klient pozostawiając depozyt potwierdza, że jest prawnym właścicielem opon/kół bądź jest osobą upoważnioną w imieniu prawowitego właściciela.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Jeżeli w ciągu 24 miesięcy od daty zakończenia świadczenia usługi Firma N&Sz nie jest w stanie skontaktować się z Klientem lub opony/koła nie zostały odebrane, uznaje się depozyt za porzucony i staje się jego pełnoprawnym właścicielem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku ze stosowaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby Firmy N&Sz sądy powszechne.

 

 

Nowakowski & Szymański Sp. z o.o.

ul. Legnicka 5

31-216 Kraków

Tel.: (12) 420 47 67

e-mail: [email protected]

www.oponyserwis.pl

Sprawdź swój depozyt

facebook