Regulamin przechowalni

 

REGULAMIN PRZECHOWYWANIA OPON I KÓŁ W SERWISIE OPON

Nowakowski & Szymański Sp. z o.o.

 

Niniejszy „REGULAMIN PRZECHOWYWANIA OPON I KÓŁ w Serwisie Opon Nowakowski & Szymański Sp. z o.o. określa zasady korzystania z Przechowalni położonej przy ulicy ul. Półłanki 18, przez osoby korzystające z usług Przechowalni Opon (zwanej dalej Klientem).

 

§ 1

Informacje ogólne

1. Przechowalnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8-19 oraz w soboty od 8-14.

2. Przyjmowanie i wydawanie depozytu odbywa się w dniach i godzinach pracy serwisu (przy ul. Legnickiej 5, lub w CH Bonarka), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

3. Teren, na którym znajduje się przechowalnia jest monitorowany oraz chroniony przez 24h.

4. Firma N&Sz zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia usługi w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U nr 133, poz. 883, z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 50, poz. 580 i nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie Ustawy o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2001 r. nr 100, poz. 1087).

 

§ 2

Usługi przechowywania

1. Przechowalnia świadczy następujące usługi: przechowanie opon i kół do aut osobowych, dostawczych i SUV i VAN.

2. Przechowalnia zobowiązuje się przechowywać opony/koła w pomieszczeniu magazynowym z zastrzeżeniem wszystkich warunków określonych w Regulaminie.

 

§ 3

Przyjęcie opon/kół

1. Przyjmowanie opon/kół odbywa się w godzinach i dniach pracy w punktach serwisowych Firmy N&Sz.

2. Pozostawienie opon/kół do depozytu wiąże się jednocześnie z akceptacją przez Klienta Regulaminu.

3. Za sezon uważa się dwa okresy w roku, w którym użytkuje się opony letnie lub zimowe (wiosna – lato, jesień – zima).

4. Uszkodzona opona/koło będą przyjmowane jedynie po dokonaniu wzmianki o uszkodzeniu .

5. Pozostawione koła w przechowalni są sprawdzane i wyważane.

6. Klient ma możliwość sprawdzenia informacji o swoim depozycie (rozmiar, marka i wysokość bieżnika) na stronie Firmy www.oponyserwis.pl w zakładce SPRAWDŹ SWÓJ DEPOZYT po uprzednim wpisaniu numeru rejestracyjnego.

7. Przechowalnia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i sposobu przechowywania rzeczy oddanych na przechowanie, bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie klienta, jeżeli jest to niezbędne dla ich ochrony przed utratą i uszkodzeniem.

 

§ 4

Odbiór opon/kół

1. Odbiór opon/kół odbywa się wyłącznie w punktach serwisowych w godzinach i dniach pracy Firmy N&Sz na następny dzień roboczy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

2. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan opon/kół.

3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń, Klient ma prawo do złożenia reklamacji do pracownika BOK . Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie do 14 dni.

4. Opony/koła, które nie zostaną odebrane w przeciągu jednego sezonu od umówionej daty odbioru, podlegają naliczeniu dodatkowej opłaty za każdy kolejny sezon przechowania.

5. Klient potwierdza odbiór opon/kół pisemnym pokwitowaniem.

6. Jeżeli opony/koła ma prawo odebrać osoba trzecia, jest ona zobowiązana okazać odpowiednie upoważnienie uprawniające ją do odbioru.

 

§ 5

Cennik/Płatności

1. Opłatę za deklarowany jeden okres przechowania Firma N&Sz pobiera z góry, w momencie przyjęcia opon/kół na magazyn.

2. Opłata za przechowanie opon/kół za okres jednego sezonowania uzależniona jest od rodzaju pojazdu: pojazd osobowy, BUS, SUV / VAN.

3. W przypadku nieodebrania opon/kół w terminie określonym w zleceniu, oraz po upływie okresu przejściowego, zgodnie z §4 pkt. 4, naliczona zostanie opłata dodatkowa równa kwocie każdego kolejnego sezonowania.

4. W przypadku odebrania kół przed zakończeniem sezonu, Firma nie zwraca pieniędzy.

 

§ 6

Odpowiedzialność

1.Firma N&Sz nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz zniszczenia pozostawionych rzeczy, które nie zostały uwzględnione przy zdaniu depozytu. Firma N&Sz nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz uszkodzenia opon/kół z wyjątkiem sytuacji spowodowanych bezpośrednio przez nasze rażące zaniedbanie. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego przechowalni.

2. Składający zwalnia Firmę N&Sz z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem oryginału pokwitowania depozytowego.

 

§ 7

Informacje o Kliencie

1. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowanie Firmy N&Sz o jakichkolwiek zmianach danych identyfikujących depozyt tj. nazwiska, nr rejestracyjnego, danych kontaktowych.

2. Klient pozostawiając opony/koła do depozytu potwierdza, iż wszystkie dane, które zostały przedstawione Firmie są zgodne z prawdą, kompletne i aktualne.

3. Klient oddający depozyt do przechowania oświadcza, że nie pochodzi on z kradzieży ani innego nielegalnego źródła.

4. Klient pozostawiając depozyt potwierdza, że jest prawnym właścicielem opon/kół bądź jest osobą upoważnioną w imieniu prawowitego właściciela.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Jeżeli w ciągu 24 miesięcy od daty zakończenia świadczenia usługi Firma N&Sz nie jest w stanie skontaktować się z Klientem lub opony/koła nie zostały odebrane, uznaje się depozyt za porzucony i staje się jego pełnoprawnym właścicielem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku ze stosowaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby Firmy N&Sz sądy powszechne.

 

 

Nowakowski & Szymański Sp. z o.o.

ul. Legnicka 5

31-216 Kraków

Tel.: (12) 420 47 67

e-mail: [email protected]

www.oponyserwis.pl

Sprawdź swój depozyt

kleber micheline yokohama dunlop hankook firestone unirolay toyo pirelli vredestein
facebook
Uwaga. Zmiana godzin otwarcia. Serwis przy ulicy Legnickiej będzie czynny od 01.07 do 31.08 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-18. Sobota od 8-14.
OK, zamykam

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »