www.oponyserwis.pl Regulamin usługi WiFi

Regulamin usługi WiFi

Regulamin usługi WiFi

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres korzystania z punktu dostępowego WiFi udostępnionego przez Nowakowski & Szymański sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
2. Użytkownik naruszający zasady regulaminu może zostać pozbawiony okresowo lub całkowicie dostępu do sieci WiFi.
3. Korzystanie z Usługi odbywa się bezpłatnie.
4. W ramach korzystania z sieci, użytkownicy uzyskują dostęp do punktu dostępowego sieci bezprzewodowej, poprzez który realizowane są połączenia z siecią INTERNET.
5. Administrator sieci nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przez użytkowników, jak i przyczyny leżące poza jego zasięgiem, w szczególności przez działanie sił wyższych takich, jak awarie innych systemów i łączy.
6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług zgodnie z wymogami prawa, oraz do niewykorzystywania sieci w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej czy niezgodnej z prawem, w tym także rozpowszechniania nie licencjonowanego oprogramowania, nagrań audio i wideo jak również wszelkich innych treści chronionych prawem autorskim.
7. Użytkownik ma obowiązek stosowania się do zaleceń Administratora w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i funkcjonowania komputerów w sieci, a także efektywności ich eksploatacji w sieci.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane jego działalnością oraz za działania spowodowane poprzez osoby postronne, korzystające z zasobów sieci przy pomocy jego komputera, za jego zgodą i wiedzą, jak i bez jego zgody i wiedzy.
9. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań mających na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci lub komputerów, np. podszywanie się pod innych użytkowników, monitorowanie łącz lub skanowanie portów.
10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z p2p, rapid share, p2m, portali udostępniających pliki.
11. Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował prób korzystania z zasobów chronionych, jeżeli nie posiada stosownego zezwolenia.
12. Zabronione są wszelkie próby atakowania sieci lub komputerów, (uniemożliwianie działania usług sieciowych), wysyłanie SPAMu itp.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia sprzętu pracującego w sieci oraz nieprawidłowe działanie oprogramowania na komputerach Użytkowników.
14. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Sprawdź swój depozyt

facebook
Uprzejmie informujemy, że od 1.07 do 31.08 serwis przy Ul Legnickiej 5 będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 18, a w soboty nieczynne